SADRŽAJ
Uvid u poglavlja Zohara

i poglavlja o kojima se u knjizi diskutuje i promišlja

Zohar - Sadržaj

PRESEK TOMOVA


Nazivi celina svakog toma Zohara prate po segmentima nazive delova prvih pet knjiga Mojsijevih, odnosno ''Tore'' (תורה), što predstavlja dubinsku, mističnu analizu prve trećine celokupne jevrejske ''Biblije'' (TaNaH, תנ''ך).

Samim tim, taj raspored ujedno prati i zvaničnu podelu nedeljnih čitanja Tore, nedeljnih porcija (parašat ha'švua, פרשת השבוע), u sinagogama i jevrejskim zajednicama sveta.

Napomenimo da preostale dve trećine Biblije čine:

     · Proroci (Nevi'im, נביאים)

     · Spisi (Ketuvim, כתובים)

PREDGOVOR:
   • Odgovor u vešto postavljenom pitanju

PROLOG:
   • Ljiljan
   • Pupoljci
   • „Ko je to stvorio?
   • „Ko je to stvorio“ po Elijahuu (Iliji)
   • Majka (Ima) pozajmljuje svoju odeću kćerki
   • Slova po rabinu Hamnuni Sabi
   • Mudrost na kojoj je svet sazdan
   • Zaključano i otključano
   • Be'hibaram, Be'Abraham - (Kada su storeni, sa Abrahamom)
   • Vizijija rabina Hije
   • Ti si moj saradnik
   • Gonič magaraca
   • Dve strane
   • Nevesta noći
   • Nebesa i zemlja
   • „Među svojem mudracima u naroda nema takvoga kao što si ti
   • Ko je ona?
   • Onaj koji uživa na svetkovinama, ali ne deli sa siromasima
   • Tora i molitva
   • Rabin Šimon napušta pećinu
   • Načela ili zapovesti (micvot) Tore
...

POSTANJE 1 (Berešit Alef, בראשית א)
   • Gravura u božanskoj svetlosti
   • „Kao svjetlost nebeska
   • Intonacija, vokali i slova
   • „A zemlja beše bez obličja
   • Ve'jehi or „I bi svjetlost
   • „Neka bude svod
   • „Vode pod nebom... neka se skupe
   • Neka pusti zemlja iz sebe travu
   • „Neka pusti zemlja iz sebe travu
   • „Neka bude svetlo
   • „Dva velika svetlila
   • Svetla videla i svetla vatre
   • Tri svetlila
   • Moše i Jakov
   • „Hajde da načinimo čoveka“ (I)
   • „To sam ja, ništa osim mene
   • „Načinimo čoveka“ (II)
   • „Molitva ubogog
   • Praćka
   • On stvori svetove i uništi ih
   • Pet grupa među mešovitim rasama
   • Moše i dvojica mesija
...

   • PROČITAJTE PREDGOVOR DELU

POSTANJE 2 (Berešit Bet, בראשית ב)
   • Sedam odaja Edena
   • Prva odaja: Jesod
   • Druga odaja: Hod
   • Treća odaja: Necah
   • Četvrta odaja: Tiferet
   • Peta odaja: Gebura
   • Šesta odaja: Hesed
   • Sedma odaja: Bina
   • Berešit, Bara Šit
   • Sedam prebivališta gornje i donje zemlje
   • Sedam prebivališta donje zemlje
   • Sedam prebivališta gornje zemlje
   • Prva ravan: Jeson
   • Druga ravan: Hod
   • Treća ravan: Necah
   • Četvrta ravan: Tiferet
   • Peta ravan: Gebura
   • Šesta ravan: Hesed
   • Sedma ravan: Bina
   • Sedam odaja gornjih svetova
   • Prva odaja: Jesod
...

NOJE (Noah, נח)
   • Noje i arka
   • „Hodite i vidite dela
   • „Sažaljiv je dobar čovek, pozajmljuje
   • „Pij vodu iz svoga bunara
   • „A zemlja se pokvari
   • Da Adam ne sagreši, ne bi izrodio potomstvo
   • „I pogleda Elohim na zemlju
   • „Učini Ha'Šem šta naumi
   • „Jer ću za sedam dana
   • „I rodi Noje tri sina
   • Kazna u Gehinomu
   • „Kraj svakome telu
   • „Viči iz glasa... Jadni Anatote!
   • Izrailjac
   • Tajne prinošenja žrtava
   • Podizanje ruku tokom molitve
   • „I ja ću, evo, pustiti potop
   • „Rekoh: Neću videti Jah
   • „Jer, evo, pustiću potop na zemlju“ (II)
   • „Ali ću s tobom učiniti zavet svoj
   • „Tada on opravi oltar Ha'Šemov koji beše razvaljen
   ...

   • PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 2. TOMA

IDI (Leh-leha, לך לך)
   • Slušajte me, koji ste tvrda srca
   • Na kojima svet počiva
   • I reče Ha’Šem Avramu
   • I pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga
   • „Idi iz“, sebe radi
   • „I učiniću od tebe veliki narod“ (I)
   • „Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova
   • „I učiniću od tebe narod veliki“ (II)
   • „Tada se zaputi Avram, kao što mu kaza Ha’Šem
   • „I uze Avram Saru, ženu svoju
   • „I prođe Avram tu zemlju
   • Tri nivoa: Nefeš, Ruah i Nešama
   • „Te Avram siđe u Misir (Egipat)
   • „I kad dođe Avram u Misir (Egipat)
   • Presveti, blagoslovljen da je, uživa u dušama pravednika
   • „Ali Ha’Šem pusti velika zla na Faraona
   • „Dušom svojom žudim Tebe noću
   • Nefeš, ruah i nešama
   • „I iđaše svojim putovima
   • „I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke
   • „A Ha’Šem reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega
...

I JAVI SE (Vajera, וירא)
   • „Javi mu se Ha’Šem
   • O duši, kad se vine sa zemlje u nebo
   • Duša na samrtnom odru
   • Kada se rabin Eleazar razbole
   • „I, gle, tri čovjeka
   • „Ko će izaći na goru Ha’Šemovu?
   • „I, gle, tri čovjeka... jeđahu
   • „Do godine u ovo doba opet ću doći k tebi
   • „A Sara će, žena tvoja, imati sina
   • „Zna se muž njezin na vratima
   • „Reče: Do godine u ovo doba opet ću doći k tebi
   • „Ljudi se digoše odatle
   • „Kako bih tajio od Abrahama šta ću učiniti?
   • „Zato ću sići da vidim
   • „Kad će od Abrahama (zasigurno) postati
   • „Eda li sve čine kao što vika dođe preda me
   • „Hoćeš li pogubiti pravednika s nepravednim?
   • „A uveče dođoše dva anđela
   • Edenski vrt i Gehinom
   • „Tada pusti Ha’Šem... s neba dažd
   • „A kad se žena njegova iza njega ogledala
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 3. TOMA

SARIN ŽIVOT (Hajej Sara, חיי שרה)
   • „Potom uzeše Jonu, baciše ga u more...
   • Duma ustaje da naplati svoj dug
   • „Koji zemlju obrađuje, kralj je
   • Mali i veliki
   • „I požive Sara
   • „Krave pođoše pravo putem
   • „Staviću neprijateljstvo između tebe i žene
   • „Neuobličen (začetak) moj videše oči Tvoje
   • „Da ožali Saru i oplače
   • Duma ih uvodi i izvodi po spisku
   • „Sara umre u Kirjat Arbi
   • Zmija nebeska
   • Svakovrsna činjarstva i vračarstva svojstvena su isključivo ženama
   • Pećina Makpela (I)
   • „Četiri stotine šekela
   • Pećina Makpela (II)
   • „Abraham ostari, zađe u godine
   • Mnogo je dvora namenjenog pravednicima
   • Eden orošava vrt
   • O vaskrsenju mrtvih
   • „Nećeš dovesti ženu sinu mome od kćeri Kananaca
...

POKOLENJA (Toldot, תולדות)
   • „Ovo je rodoslov Abrahamahovog sina...
   • „Isaku je bilo četrdeset godina
   • „Isak se moljaše
   • „Sudarahu se deca u njenoj utrobi“ (I)
   • Gozba pravednika u budućnosti
   • Spajanje atributa Milosrđa sa Sudom
   • „Sudarahu se deca u njenoj utrobi“ (II)
   • Sabiranje izgnanika i vaskrsenje mrtvih
   • „Kad dečaci odrastoše... jer je voleo divljač
   • „Jednom Jakov kuvaše leće...
   • „U zemlji nastade glad
   • „A on reče da mu je sestra
   • "I Avimeleh zapovedi"
   • „Zato ga nazva Rehovot...
   • „Oči mu oslabiše, tako da nije video
   • „Tada mu reče: ,Evo, ostario sam i ne znam kada ću umreti’“
   • „Najlepšu odeću svoga starijeg sina, Esava
   • „Ka Ha’Šemu, kad me snađe nevolja, zavapih, i usliša me
   • Blagoslovi
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 4. TOMA

I POĐE (Vajece, ויצא)
   • „I Jakov pođe od Berševe i uputu se u Haran...
   • Sedam ništavila (taština)
   • Krasota i sjaj Blistavog Ogledala
   • Samael i ,Bludnica’
   • „Jakov pođe iz Berševe“ drugi deo
   • „Ustani, Ha’Šem
   • „Jakov pođe od...
   • Proroštvo, viđenje, san
   • „Ha’Šem stade pored njega
   • „Jakov se probudi... Kako je strašno ovo mesto!
   • „Lestve su stajale na zemlji
   • „Tada Jakov učini zavet
   • Rabin Hija vide Elijahua
   • „Obazre se i, gle, opazi studenac
   • „Jakov pođe od Berševe“ drugi deo
   • „Služiću ti sedam godina
   • Onostrana i ovostrana pravednost
   • Četiri zgloba
   • „Kad Ha’Šem vide da Lea nije voljena
   • Plemena
   • „Sada ću proslaviti... Zato mu dade ime Juda
...

I POSLA (Vajišlah, וישלח)
   • „Zatim Jakov posla glasnike
   • „Boravio sam kod Lavana
   • Molitve pravednika
   • „Jakov ostade sam
   • „Tada se neki čovek rvao s njim do svanuća
   • „Pusti me, jer sviće zora
   • Žila s kuka
   • „I pokloni se... do zemlje
   • „...zagrli ga, pade mu oko vrata...
   • „Neka moj gospodar ide pred slugom svojim
   • „...gde sebi sagradi kuću...
   • „Ne ori na volu i na magarcu zajedno
   • „Bacite tuđe Elohime (idole)
   • „Onde podiže žrtvenik
   • „Potom se Elohim uzdiže s mesta
   • Jakov - Izrailj
   • Svaki početak je težak
   • „Kloneš li u dan bede...
   • „Kad umiraše i rastavljaše se s dušom
   • „Jakov podiže spomenik
   • „Ruben leže... Jakov je imao dvanaest sinova
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 5. TOMA

I SEDE (Vaješev, וישב‎)
   • „Jakov je boravio
   • „Ovo je izveštaj o Jakovljevoj porodici
   • „Јer po djelu plaća čovjeku...
   • „Međutim, ne sme ulaziti iza zastora
   • „Gle, uspeće sluga moj!
   • „Izrailj je voleo Josefa
   • „Jednom Josef usni san
   • „Braća otidoše da napasaju
   • „Јerusalim je kao grad
   • „Neki čovek ga srete
   • „Tražim braću svoju...
   • Postoje dve vrste gneva
   • „U jamu, u kojoj nije bilo vode
   • Sion i Jerusalim
   • „Kome dade ime Ir
   • „Pristupi udovici svoga brata, izvrši na njoj deversku dužnost
   • „Ha’Šemu se ne svidi ono što on radi, pa ubi i njega...
   • „Ona skide sa sebe udovičku odeću...
   • „Josefa odvedoše u Egipat...
   • „Ha’Šem bejaše s Josefom
   • „Žena njegova gospodara zagleda se u Josefa
...

NA IZMAKU (Mikec, מקץ)
   • „Mraku postavlja među
   • „Ali na izmaku dveju godina
   • „Beše uznemiren u duhu
   • „I brzo ga izvedoše iz zatvora
   • „Pošto ti je Elohim sve ovo otkrio
   • „Kada Jakov vide da ima žita u Egiptu
   • „Josef, koji je bio namesnik nad zemljom
   • „Josef prepozna svoju braću
   • „Tada se Josef seti svojih snova
   • „Potom ih zatvori
   • „Onda izabra Šimona
   • „Oni se uplašiše kad ih povedoše u Josefovu kuću
   • „I vide među njima Benjamina
   • „Ujutru, kad osvanu...
   • „Dok još ne nastaše godine gladi, rodiše se Josefu dva sina


I PRIĐE (Vajigaš, ויגש‎)
   • „Tada mu Juda priđe
   • Nefeš, Ruah i Nešama
   • „Jer, gle, carevi se zemaljski sabraše
   • „Prekrasna je visina
   • Šezdeset udaha
   • „Ješćeš i bićeš sit, pa blagosiljaj...
   • „Josef više nije mogao da se uzdržava
   • „Zašto si navukao to zlo
   • „Onda je pao svom bratu Benjaminu oko vrata i zaplakao
   • „Vest se pročula i na faranovom dvoru
   • „Neka poteraju kola... za svoju decu

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 6. TOMA

I POŽIVE (Vajehi, ויהי)
   • „I Jakov požive
   • „A kada se približi vreme... dozva sina svog Josefa
   • „Otac ti je bolestan
   • „Jer će i uveče biti svetlost
   • „Javiše Jakovu i rekoše...
   • „I uspravi se na postelji
   • Tajna ’ruku’
   • „... javi mi se u Luzu
   • „Učiniću te plodnim i brojnim
   • „Dva sina tvoja, što ti se rodiše...
   • „Umre mi Rahela na putu
   • „Spazivši Josefove sinove
   • „To su moji sinovi, koje mi Ha’Šem dade
   • „Izrailju behu oči pomućene od starosti
   • „I Jakov požive“, deo II
   • Dve kamile
   • „Moje je srebro i Moje je zlato
   • „Kada se približi vreme Izrailju da umre“, drugi deo
   • Rabin Jicak seđaše snužden
   • Kada dođe vreme da čovek napusti ovaj svet
   • „Radosnom majkom sinovima
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 7. TOMA

IMENA (Šemot, שמות)
   • „Ovo su imena...
   • „Dođe reč Ha’Šemova
   • „Pođi sa mnom sa Libana, nevjesto…
   • „Ne jedi hleb onog čije je oko zlobno
   • Tri soja koja odbijaju Šehinu
   • „Svako sa svojom porodicom
   • Točkovi Svete Kočije se kotrljaju
   • „...sa Jakovom, svaki sa svojom porodicom
   • „Dođe riječ Ha’Šemova
   • „Pođi sa mnom s Libana…
   • „Sedamdeset duša
   • „...puštate volove i magarce…
   • „Bi podignut novi kralj
   • „Breme Misiru (Egiptu)
   • Dolazak Mesije
   • „Zavlada novi car“, drugi deo
   • Jutarnja zvezda
   • Pravednici koji stradaju zbog nedela grešnika
   • „Neki čovek iz doma Levijevog…
   • „Krila ga je tri meseca
   • „Njegova sestra stade podalje
...

I POJAVI SE (Vaera, וארא‎)
   • „Javljao sam se… ali me nisu znali pod imenom Ha’Šem…
   • Vidljive i nevidljive boje
   • Četiri elementa – vatra, voda, vazduh, zemlja
   • „Ja ću vas izbaviti… i osloboditi vas… i tako vas otkupim
   • Opšte i posebno
   • „Ali oni ne poslušaše Mojsija, jer su duhom klonuli zbog teškog rada
   • Glas i govor
   • „Bojte se mača
   • „Ovo su poglavari domova otaca njihovih
   • „Shvati danas i usadi u srce svoje…
   • „Uzmi štap svoj… on će se pretvoriti u zmiju
   • Ponoć i dan
   • Zmija „što leži posred mora svojih
   • „Plameni mač koji je vitlao tamo i amo
   • „Uzmi štap svoj
   • „Pa će se pretvoriti u krv
   • „Reka će vrveti žabama
   • „Gradio ga je sedam godina
   • Putevi, staze, miline i mir
   • „Evo, ruka Ha’Šemova…
   • „Učiniću od tebe veliki narod
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 8. TOMA

UĐI (Bo, בא)
  • „Ako se tada nađe anđeo, posrednik…”
  • „A jedan dan dođoše sinovi Elohimovi…”
  • Krokodili
  • „Kada Ha’Šem bude prolazio…”
  • „U ponoć…”
  • „Svašta vidjeh za vrijeme taštine svoje
  • „Jedno jagnje, jedno jagnje po kući (otaca)
  • Kvasac i kiselo testo
  • Maca Suda
  • Pronositi slavu Izlaska iz Egipta
  • Pashalna žrtva
  • „Posveti mi svakog prvenca
  • „Nikakvog lika ne videste
  • Tefilin


I PUSTI (Bešalah, בשלח)
  • „Elisej pozva Sunamku
  • Tri smrti
  • „Nego Elohim povede narod…”
  • „A Ha’Šem iđaše pred njima danju
  • „Uze šest stotina probranih kola
  • „Kada se faraon približi
  • „Ha’Šem će se boriti za vas, a vi samo budite mirni
  • „Zašto si zavapio k Meni?
  • „Ti pak digni štap svoj
  • „Rasklima točkove kolima njihovim
  • „Tada se anđeo Elohimov… premestio
  • „Ona je kao lađa trgovačka
  • „Tada se anđeo Elohimov… premestio
  • „I… pomeri… i stade… i… pruži
  • „Izrailj vide krepku ruku
  • Mojsijeva pesma
  • „Jah je moja snaga i pesma
  • „Ha’Šem je veliki ratnik
  • „Kola faraonova i vojsku njegovu…”
...

PROČITAJTE UVODNE STIHOVE 9. TOMA

Izdvajamo temu: Mesto (makom, המקום)

יא‎ SEGMENT IZ PREDGOVORA


Zakoni kvantne mehanike omogućavali su našem standardnom modelu sveta da uopšte bude stabilan, prisutan, sve i dok smo ga mi takvog našim tada još uvek jednostavnim mernim instrumentima beležili u njegovim daleko najjednostavnijim koordinatama.

Dakle, ukoliko za osnovu klasične fizike uzmemo Njutnovo delo ”Principia mathematica”, pandan tome na religijskoj ravni mora biti jevrejska vera – judaizam (jahadut, יהדות). Kasnije je taj osnovni model monoteizma iznedrio i druge modele koji su se iz tog izvora dalje granali i postepeno doveli do opšte revolucije ljudske misli, kako na njenom matičnom religijskom nivou, tako i do sveopšte renesanse i procvata nauke. Zato judaizam ima ključnu poziciju u odnosu na sav dalji razvoj koji je iz njegovog izvora potekao.

A kao i u nauci, dublji mehanizam primarne avramske monoteističke vere takođe je uslovljen onim što se dešava iza paravana napisanog unutar teksta ”Tore” (תורה), odnosno jevrejske ”Biblije” (TaNaH, תנ”ך), na koju gledamo kao na osnovni set zakonitosti koji određuje sve ostalo. Tamo na površinskoj ravni nalazimo sličan bazični set verskih zakona, koji se potom daljim grananjem usložnjavaju i traže pažljivo čitanje i detaljnu analizu teksta koji se uzima za primarni. A onda ono što tamo i tako, iza zavese bazičnog, nalazimo verovatno predstavlja jednu od najdubljih i najstarijih analiza promišljanja o postanju i njegovim uzrocima, predstavljenom u velikom mitu, alegoriji, do te mere duboko razrađene da se suštinski tiče onih dvaju pitanja s početka...

אחד מי יודע
Ehad mi jodea


Pesmu Ko zna ko je Jedan svrstavamo u tzv. kumulativne pesme, a koja se, između ostalih, peva na praznik Pesah (פסח) i koju možemo naći u ”Hagadi” (הגדה של פסח), odakle čitamo pesme na ovaj dan i koja je osnova za držanje sedera – baziranog na izlasku Jevreja iz drevnog Egipta, i svega što ih je na tom putu oslobođenja snalazilo, s čim su morali hrabro da se suoče, suprotstave. Ipak, u ovoj pesmi ta celokupna priča je ublažena i predstavljena u formi koja može biti ispričana deci u ritmu, a koja ipak nosi važne poruke i pouke koje deca u vidu važnih životnih lekcija trebaju da usvoje u procesu svog odrastanja.

Sâm način recitovanja pesme varira od porodice do porodice, tradicije, pa samim tim da li se čita na hebrejskom jeziku (ivrit, עברית), ili nekom drugom jeziku bližem ili daljem od hebrejskog.

NEWSLETTER

Prijavite se i budite blagovremeno informisani o budućim nastavcima Zohara, kao i svim drugim važnim informacijama u vezi s delom

Adresa izdavača

Jevrejska 20, Dorćol
11000 Beograd
Srbija


Pišite nam na

metaphysicster@gmail.com
zohar@metaphysica.rs
ili putem kontakt forme