DOSTUPNO
Objavljeni nastavci

pregled do sada objavljenih i dostupnih nastavaka

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ovim putem takođe obaveštavamo ljubitelje dela ''Sefer Ha'Zohar'' da ćemo nakon devetog toma Knjige Sjaja obustaviti pretplatu za naredne tomove, a koja je do sada važila. Povoljnost da zainteresovani knjige kupe s popustom imaće samo kao prethodno registrovani članovi kluba ''ljubitelji metafizičke literature''.

Ili izborom predefinisanih ponuda koje možete videti u produžetku:

Zohar 9

Zohar 9

Deveti tom čine dve celine:

      • בא Bo - Uđi
      • בשלח Bešalah - Pusti

Rabin Jehuda kaže da oni koji proučavaju Toru [תורה] i drže zapovesti (tarjag micvot [תרי״ג מצוות]) imaju Zastupnika pred Bogom, umesto Tužitelja, jer kao što postoje tužitelji u donjem svetu, tako postoje i zastupnici na visinama. Rabin Hija se pita zbog čega bi neko ko drži zapovesti morao imati anđela koji ga zastupa. Rabin Jehuda kaže da Bog, doduše, vidi sve, ali isto tako dopušta Drugoj strani (sitra ahra [סטרא אחרא]) da optužuje ljude u ovom svetu.

„A Ha’Šem reče Mojsiju: ‘Uđi kod Faraona… jer sam ja učinio da otvrdne srce njegovo…’” (Va’jomer Adonaj el Moše: Bo el paro ki ani hihbadetij et libo, Izlazak 10:1; T. Dretar/Daničić). Rabin Jehuda otpoče raspravu i reče: „Blažen je narod koji zna (radosno) klicanje (Tebi)” (Ašre ha’am jode terua Adonaj be’or paneha jehalehun, Psaltir 89:16; A. Jeftić). Koliko bi više ljudi morali da hodaju putevima Presvetoga, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu [הקדוש ברוך הוא]), i da drže zapovesti Tore, da bi baštinili Svet koji će doći (ha’olam ha’ba, העולם הבאה) i bili izbavljeni od svih Tužitelja, i u donjem i u gornjem svetu? Jer, kao što postoje Tužitelji u ovom donjem svetu, tako postoje i Tužitelji na visinama, čiji je zadatak da optužuju narod.

Detaljne specifikacije IX toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141292297

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: april 2024.

ISBN: 978-86-7884-270-2

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 412

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Smisao koncepta kelipot קליפות

Zohar 8. tom

Zohar 8

Osmi tom čine dve celine:

      • שמות Šemot - Imena
      • ואראVaera - Objavi se

Objašnjenje iskaza: „Ovo su imena“ proizlazi iz rasprave o značenju stiha: „Razumni će sijati….“ U ovome se, kako saznajemo krije tajna Nebeskog svoda, koji obasjava Edenski vrt i Drvo života. Oni koji su obdareni Mudrošću – anđeli koji su izvan i unutra, kao i životodavne duše ponikle iz Drveta života - nastanjuju ovo Drvo i zaslužuju večni život. Grane ovog Drveta se prostiru nad svim oblicima i bićima Svetosti, a plod njegov daje život svima. Što se tiče Nečiste strane, njoj nema mesta na Drvetu života, niti se može hraniti njegovim plodovima.

Sledi rasprava o krasoti samog Drveta, čije grane sežu u nepregledne visine, prelivajući se u prozračne boje: belu, crvenu i zelenu. Rasprskavajući se i prelamajući, ove boje imaju samo jedno polazište i konačište – Drvo života. Iz ovog Drveta, dvanaest Plemena Izrailjevih pođoše u Egipat, u izgnanstvo, sa svetlošću bez sjaja (Malhut), praćeni mnoštvom nebeskih legija.

Detaljne specifikacije VIII toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141291273

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: septembar 2023.

ISBN: 978-86-7884-229-0

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 464

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Šabetaj Cvi i mesijanstvo שבתי צבי

Kraj ciklusa mističnog tumačenje ''Postanka'' i uvođenje pojmovnika


Sedmim tomom Zohara zatvara se prva veća celina u mističnom tumačenju Mojsijevog petoknjižja, odnosno ''Tore'' (תורה), gde je ponajviše bilo reči je o biblijskoj temi ''Postanka'' (Berešit, בראשית). Samim tim tomovi Zohara od 1. do 7. pružaju nam uvid u dublje tumačenje Stvaranja, a sve u maestralnom duhu jevrejske ezoterne tradicije, odnosno kabale kao primarnog toga jevrejske mistične misli.

Takođe od 7. toma pa nadalje, kao dodatak štampanom delu, prilažemo čitaocima i rečnik, glosar kabalističkih pojmova kao i svih ostalih iz oblasti jevrejskih običaja, vere. To znači da će se od sada, osim u elektronskom obliku, glosar nalaziti i u štampanoj verziji Zohara, s idejom da s izlaskom svakog narednog nastavka glosar bude sve bogatiji novim neophodnim pojmovima i drugim kompleksnim odrednicama koje su od suštinskog značaja za čitanje i razumevanje ove knjige.

Zohar 7. tom

Zohar 7

Sedmi tom čini jedna celina:

     • ויהי Vajehi - Požive

Rabin Josi započe raspravu o citatu: „I Jakov požive...“ (Va’jehi Ja’akov [ויחי יעקב], Postanje 47:28; Daničić), koji sadrži duboku tajnu, jer se Jakov (Ja’akov [יעקב]) našao u proroštvu kakvo do tada ne beše viđeno, te „poživeo“ u Egiptu (Micrajim [מצרים]), sa svojim potomcima, u izgnanstvu. Rabin Josi potom postavlja pitanje kako je moguće da ime Jakov označava malenkost, dok Izrailj (Jisrael [ישראל]) označava veličinu. Rabin Eleazar na to odgovara da je Jakov kupio svoje prvorodstvo, što je doprinelo njegovoj veličini. Rabin Šimon se nadovezuje primedbom da je Jakov, a ne Izrailj, bio izabran od Boga da bude safir u Prestolu Slave (Kise Ha’Kavod [כסא הכבוד]).

Jakovljevo ime je promenjeno u Izrailj, da bi oslikalo Milosrđe (Hesed [חסד]) u sklopu Sud (Din [דין]), budući da Sud prethodi otkrivenju Milosrđa, a onima što behu proterani u Egipat najpre beše suđeno, da bi im potom bilo iskazano milosrđe Božje...

Detaljne specifikacije VII toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141290249

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: mart 2023.

ISBN: 978-86-87355-00-2

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 512

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Izabrani narod (bahar, בחר)

Zohar 6. tom

Zohar 6

Šesti tom čine tri celine:

     • וישב Vaješev - Boravi‎
     • מקץ Mikec - Na izmaku
     • ויגש Vajigaš - Priđe‎

Rabin Hija započinje raspravu o najznačajnijem izboru koji stoji pred svakim od nas – da li ćemo slediti Sklonost ka zlu (jecer ha’ra [יצר הרע]), silu koja je prisutna i koja nas pritiska od časa začeća, ili Sklonost ka dobru (jecer ha’tov [יצר הטוב]), koja se ispoljava tek kada čovek napuni trinaest godina. Pravednik (cadik [צדיק]) je, kao što nam je poznato, onaj koji se ne obazire na Sklonost ka zlu, već čeka na dolazak one ispravne sklonosti, Sklonosti ka dobru.

I dok će oni koji slede Sklonost ka zlu zasigurno ispaštati u Svetu koji će doći (ha’olam ha’ba [העולם הבאה]) [Svet koji će doći predstavlja važan deo jevrejske eshatologije i odnosi se na život, odnosno postojanje posle fizičke smrti, u svetu koji se postavlja prema čoveku u odnosu na zasluge koje za života stekne. Shodno tome, ovaj svet u kojem sada obitavamo naziva se ha’olam ha’ze (העולם הזה)...

Detaljne specifikacije VI toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141288713

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: oktobar 2022.

ISBN: 978-86-7884-0-566

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 384

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Jevrejski impuls (ani, אני)

Zohar 5. tom

Zohar 5

Peti tom čine dve celine:

     • ויצא Vajece - Pođe‎
     • וישלח Vajišlah - Posla

U ovom delu tajnog učenja Tore, rabin Hija raspravlja o simbolici i značenju čuvenog Propovednikovog stiha: „Sunce izlazi, Sunce zalazi, i opet hita ka mestu odakle je izašlo“ (Propovednik 1:5; Milin).

Stih opisuje Jakova koji odlazi iz Beršebe za Haran, gde on, prema Postanju „zanoći, jer sunce beše zašlo.“ Solarne strane, sever i jug, upućuju na energije Levog i Desnog stuba, odnosno, na negativne i pozitivne sile. Rabin Ašlag precizira da se „mesto“ odnosi na Malhut, fizički svet. Ali, Jakov i „sunce“ predstavljaju Zeir Anpin – Gornji svet, izvor duhovnog Svetla. Saznajemo da je duhovna emanacija u tekstu opisana kao „I Jakov pođe od“ potpuna, obuhvatajući i tajnu Hohme i tajnu Hasadima – i Desnog i Levog stuba.

Detaljne specifikacije V toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141286665

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: mart 2023.

ISBN: 978-86-87355-00-2

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 400

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Nebeski čovek (iš, איש)

Zohar 4. tom

Zohar 4

Četvrti tom čine dve celine:

     • חיי שרה Hajej Sara - Sarin život
     • תולדות Toldot - Pokolenja

Univerzalni zakon uzroka i posledice duboko je utkan u ovu našu dimenziju postojanja. Svaki negativni čin neminovno dovodi do negativnog ishoda jednake težine. Poimanje vremena, međutim, stvara svojevrsni vremenski razmak između uzroka i posledica u ovom fizičkom svetu. Kada čovek počini negativno delo, vreme odlaže neizbežne posledice.

Konsekvence ovih štetnih radnji pojavljuju se tek kasnije, stvarajući iluziju da se radi o nesvakidašnjim događajima, izuzecima. Zbog toga će naša urođena sklonost ka zlu uperiti prst u Boga, optužujući ga da je prvobitni uzrok – naše zlodelo – zaboravljen i zagubljen negde u prošlosti. Čitanje ovog odeljka, međutim, budi našu svest o delima koje činimo i neizbežnim posledicama koje ona povlače za sobom, osnažujući našu volju da istrajemo revnosno na putu pravednosti.

Detaljne specifikacije IV toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141285897

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: decembar 2021.

ISBN: 978-86-7884-333-7

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 320

Format: 13,5 x 20,5

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Žene misticizma (iša, אישה)

Zohar 3. tom

Zohar 3

Treći tom čine dve celine:

     • לך לך Leh-Leha - Idi
     • וירא Vajera - Javi se

Postoje ljudi oko nas čija su srca okorela, zadrta, okrenuta zlim i sebičnim putevima. Zohar (Sefer Ha’Zohar, ספר הזהר) opisuje ove ljude kao one koji odbijaju da promene negativne strane svoje prirode. Oni ne žele da prihvate duhovni preobražaj i Svetlost Tvorčevu. Svako od nas, u manjoj ili većoj meri, poseduje ove negativne odlike.

Sila dostupna u ovim stihovima očistiće upravo ove negativne odlike iz naše biti i bića. Svetlost koja struji kroz ovaj odeljak omekšaće našu zadrtost i tvrdoću tamo gde nas tvrdoglavost i ego sprečavaju da prihvatimo duhovnu promenu.

Ovi stihovi, naime, bude u nama čežnju da se povežemo sa Svetlošću Tvorčevom.

Detaljne specifikacije III toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141284873

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: novembar 2021.

ISBN: 978-86-7884-190-3

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 528

Format: 14 x 21

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Stvaranje ni iz čega (ejn, אין)

Zohar 2. tom

Zohar 2

Drugi tom čine dve celine:

     • בראשית ב Berešit Bet - Postanje 2
     • נח Noah - Noje

Rabin Šimon reče: „Videsmo, dakle, da Presveti, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu, הקדוש ברוך הוא), načinivši svet, ureza tajnu Vere, Malhuta, u svetla nadnebeskih tajni, uzvisivši Malhut do Bine. Drugim rečima, on načini isti urez u Malhutu koji već beše i u višoj sefiri, Bini.

U tome je tajna združivanja svojstva milosrđa u Bini sa svojstvom suda u Malhutu, oblikovanih od strane Onoga koji po njima ustroji svet. On načini urez u Bini, jednako kao i u Malhutu. I sve to utvrdi istovremeno, što znači da oba ureza imaju isti oblik, oblik Bine. Donji svet, Malhut, On stvori po uzoru na gornji, Binu. Ovi se svetovi, stoga, preslikavaju jedan u drugome, da bi mogli da se uzdignu i spoje u jedan. Otud Presveti, blagosloven da je, utvrdi zakone gornjih i donjih slova alefbeta, kojima i načini svetove.''

Detaljne specifikacije II toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141253641

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: mart 2021.

ISBN: 978-86-7884-333-7

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 520

Format: 14 x 21

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Cimcum צמצום

Zohar 1. tom

Zohar 1

Prvi tom čine tri celine:

     • Predgovor
     • Prolog
     • בראשית א Berešit Alef - Berešit 1

Tajna duhovne zaštite otkrivena je kroz raskošnu metaforičnu raspravu rabina Hiskije. Rabin objašnjava da su duhovne sile koje nas štite i čuvaju znane kao Trinaest atributa ili obeležja Milosti. One se prenose u naš fizički svet posredstvom prvih trinaest reči Tore (תורה). Kada se izriče sud protiv nas, ovih trinaest reči mogu da nas zaštite od njegovog uticaja. Čim spustimo pogled i osmotrimo mistične oblike i nizove aramejskog teksta, i izvučemo duhovni uvid iz njih, mi privlačimo Svetlost zaštite na sebe.

Rabin Hiskija započe raspravu stihom: „Šta je ljiljan među trnjem” (K'šošana bejn ha'hohim; Šir Ha’Širim (שיר השירים) – Solomonova pesma nad pesmama 2:2). On pita: Šta je ljiljan (Šošan שושן)? I odgovara: zajednica Izraela (Kneset Jisrael כנסת ישראל), odnosno Malhut (מלכות). Jer, postoji ljiljan i ljiljan se tamo nalazi. I kao što je ljiljan među trnjem protkan crvenim i belim nijansama, tako je i zajednica Izrailja obeležena uticajima suda i milosti.

Detaljne specifikacije I toma

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Izdavač: Metaphysica, Beograd

Plasman, štampa: Mondo Group

Narodna biblioteka Srbije: 141250057

Jezici: aramejski, hebrejski, srpski

Godina izdanja: novembar 2020.

ISBN: 978-86-87355-00-2

Izdanje: I

Edicija: Agarta

Broj strana: 520

Format: 14 x 21

Povez: tvrd

Tiraž: 300


Izdvajamo temu: Rizici kabale קבלה


REDAKCIJA ZOHARA

Tim IK Metafizika

Aleksandar Dramićanin, urednik
Aleksandar
DRAMIĆANIN
GLAVNI UREDNIK
Jelena Gavrilović, prevodilac
Jelena
GAVRILOVIĆ
PREVODILAC
Dražen Pekušić, redaktor
Dražen
PEKUŠIĆ
REDAKTOR, AUTOR

PRODUKCIJA DELA

Kraći uvid u produkcioni proces dela na srpskom jeziku

1

BAZA DELA

Izvorni tekst knjige ''Zohar'' na aramejskom i hebrejskom jeziku putem otvorenog, online projekta ''Sefaria'' kao jednog od primarnih vidova konsultovanja izvornog korpusa dela u celini, ali i iz više različitih uglova;
2

ANALIZA

Za dodatnu i duplu proveru originalnog biblijskog teksta i ispravnost vokalizacije pri direktnoj transliteraciji na srpski s hebrejskog jezika koristi se ''Biblia Hebraica Stuttgartensia'', dopunsko izdanje;
3

RAV BERG

Pristup originalnom delu Zohara, te potonjem prevodu s aramejskog na engleski jezik, zajedno s komentarima, iz ugla rabina Berga (ז״ל) zahvaljujući ''The Rav Beg Zohar Project'', ''The Holy Zohar I'', 23 Volumes;
4

KOMENTARI M. LAJTMANA

Konsultovanje napomena Majkla Lajtmana (Michael Laitman) na komentare originalnog prevoda Zohara s aramejskog na hebrejski jezik...

PAKETI I CENE

STANDARD PAKET
SEFER ZOHARA

3,800+

RSD

 • I, II, III, VII i VIII tom - 4,800.00
 • V i VI tom - 4,200.00
 • IV tom - 3,800.00
 • Cena je po tomu dela
STANDARD POPUST
ZA PRVIH 8 TOMOVA

25,000

RSD

 • Ponuda važi samo za komplet
 • Uračunati trošakovi poštarine
 • Tvrdi, ručni povez
 • Ograničeni tiraž
BIBLIOFILSKO IZDANJE
POJEDINAČNO

6,800+

RSD (po tomu)

 • I, II, III, VII i VIII tom - 7,500.00
 • V i VI tom - 7,000.00
 • IV tom - 6,800.00
 • Francuski povez, zlatotisak
PREMIUM DIVOT
BIBLIOFILSKI KOMPLET

60,000

RSD

 • Prvih 8 tomova Zohara
 • Platneni/kožni francuski povez
 • Monogram kupca
 • Zlatotisak

* navedene cene podložne su promenama

הבל הבלים אמר קהלת
הבל הבלים הכל הבל

Havel havalim, amar kohelet, havel havalim ha’kol havel
Ništavilo nad ništavilima, kaže Propovednik, ništavilo nad ništavilima, sve je ništavilo

Hanukija, praznik svetlosti Hanuka

Izdvajamo temu: Aspekti duha (ruah, רוח)

ג SEGMENT IZ PREDGOVORA


Osnovni razlozi zbog kojih se Zoharu pripisuju uzvišena mistična, čak na mnogim mestima magijska svojstva, pre svega treba tražiti u idejama, konceptima i promišljanjima koja nam ova knjiga verno prenosi i koja su još u trenutku njihovog zapisivanja verovatno već vekovima bila na testu vremena, te samim tim daleko ispred tog trenutka. Tu činjenicu možemo danas takođe vrlo jasno da potvrdimo i to s više nego merodavne vremenske distance. No, delo koje u tolikoj meri možemo smatrati civilizacijski univerzalnim, istovremeno nam servira jednu vrlo gorku pilulu kojom osvešćujemo da mi danas ipak još uvek nismo zreli da osetimo, prepoznamo i u potpunosti primenimo pročitano na svoju svakodnevnicu. Zohar ne zastaje da ga sustignemo, već se tempo tokom čitanja gotovo po nekakvom matematičkom modelu proporcionalno ubrzava i struji među metafizičkim idejama van svakog kalupa. Tamo nailazimo na opise koji se tiču i govore o trenutku Stvaranja na način koji, posebno iz perspektive savremenih naučnih shvatanja, u velikoj meri nalikuju teoriji o Velikom prasku, kao potencijalno inicijalnom činu koji je doveo do nastanka svemira kakav vidimo i koji se, kao takav, prostire širinom od deset dimenzija, baš poput i broja sefirot Drveta života (ha’sefirot šel Ec hajim, הספירות של עץ חיים).

U takvoj jednoj plodnoj idejnoj sredini mi u ovoj našoj analizi stvarnosti dopiremo do tih najranijih utisaka o mogućem postojanju paralelnih svetova, istih onih koje današnja fizika smešta u jednu vrlo sličnu desetodimenzionalnu supu postojanja, koju danas smatramo naučno vrlo utemeljenom. Samim tim, ovako duboka i dalekosežna promišljanja koja je Zohar tako rano istorijski počeo da načinje smatrala su se itekako jeretičkim, zastrašujućim. Zabranjenim! Jer ona prete da korak-po-korak slude čitaoca, ako im se ovaj nepromišljeno i naglo približi.

Jer kako ukrotiti taj ambis koji je zagledan u nas kroz tekst Zohara, dok se istovremeno pitamo možemo li poželeti da od jednog dela koje je pred nama dobijemo više od toga?

SADRŽAJ DELA

Poglavlja svih objavljenih tomova

UVID U TEKST

Pročitajte uvodne stihove dela

GLOSAR

Prelistajte kabalistički pojmovnik

לכה דודי
Leha dodi


''Dragi dođi'' stara je jevrejska pesma na hebrejskom jeziku, koja se izvodi u sinagogama petkom na zalazak sunca, odnosno za vreme dočeka Šabata (kabalat Šabat, קבלת שבת). Pesma je najverovatnije nastala u XVI veku, u tadašnjem Otomanskom cartsvu, iz pera rabina Šlomo Halevi Alkabeca (שלמה אלקבץ), solunskog jevrejina, a kasnije i safedskog kabaliste. Dosta materijala, generalno, koji je inspirisao Šlomovo literarno stvaralaštvo potiče iz Isajinog (Ješajahu, ישעיהו) proročanstva o obnovi Jisraela (ישראל), gde se tadašnji Izrailj pominje u kontekstu mlade, ujedinjenja u subotnjem mirovanju i mesijanstva generalno.

Leha dodi ovde prikazuje Izrael u večitoj mesijanskoj težnji, te pripada verovatno među poslednjim pesmama koje su zvanično uključene u sinagogalnu liturgiju.

ZOHAR NEWSLETTER

Budite blagovremeno informisani o budućim nastavcima Zohara,
kao i svim drugim važnim informacijama u vezi s delom

Adresa izdavača

Jevrejska 20, Dorćol
11000 Beograd
Srbija


Pišite nam na

metaphysicster@gmail.com
zohar@metaphysica.rs
Kontakt forma